اقتصاد انرژی
conceptual design on blackboard battery energy loading

download

از انرژي به عنوان یکی از عوامل تولید نام برده میشود که در کنار سایر عوامل مثل کار و سرمایه و مواد اولیه مد نظر قرارمی گیرد. البته باید در نظر داشت که انرژي یک عامل سیاسی در روابط بین المللی میباشد که حتی کشورهاي عمده صادرکننده آن، هرگز نتوانسته اند از تاثیر سیاسی آن بر وضعیت اقتصادي و اجتماعی خود بدور باشند. لذا اهمیت این مسئله براي کشورهاي صاحب انرژي کشورهاي در حال توسعه، دوچندان بوده و شناسایی انرژي و مسائل مربوط به آن از جمله تاثیرات انرژي در تولید و رشد اقتصادي کشورهاي صنعتی،میتواند راهگشاي برخی از مشکلات آنها باشد. در نتیجه مطالعات روند تحولات ساختار سیستم انرژي، بررسی نوسانات مصرف و قیمت انرژي و تاثیر آن بر رشد اقتصادي امري ضروري به نظر میرسد.
در این قسمت جزوه اقتصاد انرژی تدریس استاد ارجمند،جناب آقای دکتر علی امامی میبدي،در دوره کارشناسی ارشد را قرار داده ایم.این جزوه برای داوطلبان دکتری اقتصاد نیز مفید می باشد . فهرست مطالب به طور خلاصه به شرح ذیل می باشد:


فصل اول– اقتصاد انرژي

مقدمه
1-1 . مفاهیم اساسی و ابعاد مسائل اقتصاد انرژي
2-1 . دلایل عمده اهمیت مباحث اقتصاد انرژي
3-1 . الگوي مصرف انرژي در ایران
4-1 . روند مصرف حاملهاي انرژي در ایران
5-1 . الگوي مصرف انرژي سایر کشورها و مقایسه آن با الگوي ایران
6-1 . راهکارهاي رسیدن به الگوي مصرف بهینه انرژي
7-1 . قیمت اسمی و واقعی حاملهاي انرژي در ایران
8-1 . تاثیر قیمت انرژي روي مصرف انرژي
9-1 . شدت انرژي
10-1 . بررسی رابطه بین مصرف انرژي و رشد اقتصادي

فصل دوم – مبانی نظري منابع پایانپذیر
مقدمه
1-2 . شرایط بهرهبرداري مطلوب از منابع پایانپذیر
2-2 . مبانی نظري نحوه بهرهبرداري بهینه از منابع پایانپذیر
3-2 . آزمون پایداري رشد در مورد منابع تجدیدناپذیر(بازبینی مدل هتلینگ)
4-2 . کارتلها
5-2 . اهمیت و ضرورت ارتقاء کارائی و بهرهوري
6-2 . بهره وري انرژي و مشکلات محاسبه شاخصهاي آن
7-2 . مسائل فصل
فصل سوم – انرژي هاي تجدیدناپذیر (تاکیدي بر نفت خام)
مقدمه
1-3 . سیر تاریخی
2-3 . توصیف بخش صنعت نفت و گاز کشور
3-3 . ویژگیهاي اقتصادي نفت خام
4-3 . انواع میادین مشترك نفت و گاز
5-3 . کاربرد ابزارهاي مالی در قراردادهاي نفت و گاز
3-6 . عناصر اساسی در یک قرارداد نفتی
3-7 . روشی اجمالی در پیشبینی دریافتهاي ارزي حاصل از صادرات نفت خام

فصل چهارم – انرژيهاي تجدیدناپذیر (تاکیدي بر گازطبیعی)
مقدمه
1-4 . چشم انداز آتی تقاضاي گازطبیعی 
2-4 . تولید گازطبیعی
3-4 . فرصتها و چالشها در تجارت جهانی گازطبیعی 
4-4 . گزینه هاي مختلف استفاده از منابع گازي 

فصل پنجم – انرژيهاي تجدیدپذیر
مقدمه
5-1 . ضرورت و اهمیت منابع انرژي تجدیدپذیر 
5-2 . انواع انرژيهاي تجدیدپذیر 
5-3 . تکنولوژيهاي مربوط به انرژي تجدیدپذیر 
5-4 . چشم انداز انرژيهاي تجدیدپذیر 
5-5 . سرمایه گذاري در انرژي تجدیدپذیر

فصل ششم – ارزیابی سرمایه گذاري پروژه
مقدمه
1-6 . مفهوم طرح و منظور ازتجزیه و تحلیل طرح اقتصادي
2-6 . هزینه هاي ثابت و متغیر
3-6 . هزینه هاي سرمایهگذاري و عملیاتی
4-6 .نرخهاي بهره 
5-6 . استهلاك
6-6 . معیارهاي ارزیابی 
7-6 . آنالیز حساسیت
8-6 . نقطه سربه سر طرحها

اطلاعات فایل دانلودی:


فرمت فایل دانلودی: pdf


گردآورنده: دکتر علی امامی میبدي


تعداد صفحات:187


حجم فایل: 3٫2kB


کاربردی برای  دوره کارشناسی ارشد و  کنکور دکتری اقتصاد


زبان: فارسی

download
دانلود جزوه اقتصاد انرژی

پسورد: economya.ir


گروه اقتصادی‌ها – بزرگترین مرجع دانش آموختگان اقتصاد – در نظر دارد فهرست کاملی از پاورپوینت ها و جزوات و به روزترین تحلیل‌ها، نظرات و پیش بینی‌های اقتصاد ایران و جهان را در «مجله اقتصادی» خود قرار دهد. شما می‌توانید با مراجعه به قسمت «مجله اقتصادی» سایت گروه اقتصادی‌ها، سایر پاورپوینت ها و جزوات و به روزترین تحلیل‌ها، نظرات و پیش بینی‌های اقتصاد ایران و جهان موجود را ببینید.


ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید