اهمیت آمار در کنکورهای اخیر

اهمیت آمار در کنکورهای اخیر توسط اقتصادی‌ها به عنوان بزرگترین مرجع دانش‌آموختگان اقتصاد ارائه شده است. اقتصادی‌ها در نظر دارد راهنمای کاملی را برای متقاضیان کنکور کارشناسی ارشد اقتصاد فراهم کند تا نیاز این دسته از متقاضیان را به طور کامل پوشش دهد.

پیشنهاد می‌شود تست‌های سال گذشته آمار به دقت خوانده شود. سوالات در چند مورد روش حل مشابهی دارند. تنها جای عددها در آن‌ها عوض شده است. این درس به شدت فرار است. پس حتما از این درس برای ماه‌های پایانی و مرور، دفتر خلاصه نویسی تهیه کنید.

سرفصل 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1394  

مجموع سوالات

تعداد تست تعداد تست تعداد تست تعداد تست تعداد تست تعداد تست تعداد تست
پارامترهای مرکزی(میانگین، میانه، مد، چندک ها) 2 2 1 3       8
پارامترهای پراکندگی         1     1
نرخ رشد 1 1   1 1   1 5
ضریب تغییرات   1 1 1 2 1   6
کشیدگی-چولگی-گشتاور 1 1 2 1     2 7
آنالیز ترکیبی:اصل ضرب-ترتیب-ترکیب 1 1 1   2     5
احتمال 2 1 1 1     4 9
احتمال شرطی 1 1 2         4
احتمال متوسط و قضیه بیز       1 1     2
متغییرهای تصادفی گسسته و پیوسته               0
تابع احتمال گسسته و تابع چگالی پیوسته 2 1 1 2   1 1 8
مد میانه چارک         1 1   2
امید ریاضی واریانس کوواریانس 2 2 1 1 2 1 1 10
تابع احتمال توام   1           1
توزیع حاشیه ای-توزیع احتمال شرطی-امید شرطی           1   1
ضریب همبستگی و ضریب تعیین 2   1   1     4
رگرسیون 1 1 2 1   1   6
توزیع گسسته:برنولی دو جمله ای 1 3 3 3 2 1 3 16
توزیع پیوسته:نمایی-گاما.. 1 1 2 2   3 3 12
توزیع نمونه ای   1     1 1   3
میانگین نمونه 2 1 1 1   1   6
قضیه حد مرکزی               0
چی بی شف 1   1 2       4
واریانس نمونه   1     1 1   3
نسبت نمونه 1     2       3
برآورد نقطه ای 1 1           2
خواص مطلوب آماره ها 3 2 3 2 2 2   14
برآورد فاصله ای               0
برآورد فاصله ای میانگین 2 2 1     1   6
برآورد فاصله ای نسبت   1 2 1       4
برآورد فاصله ای واریانس 1       1   1 3
فرض صفر و مقابل     1       1 2
خطای نوع اول و دوم و توان آزمون       1 1 1   3
آزمون فرض     1       1 2
آزمون میانگین جامعه       1     1 2
آزمون مقایسه نمونه های جفت شده               0
آزمون نسبت جامعه               0
آزمون واریانس جامعه       1   1   2
آزمون نیکویی برازش 1   1     1   3
آزمون استقلال   1           1
آزمون معنی داری رگرسیون   1   1       2
تحلیل واریانس 1 2 1 1 1 1 1 8
جمع 30 30 30 30 20 20   160

 


ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید