علی رئوفی

دکتری اقتصاد مالی و اقتصادسنجی
دانشگاه علامه طباطبایی

هیئت علمی

موسس

سیاب ممی‌پور

دکتری اقتصاد
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

هیئت علمی

موسس

سیاوش محمدپور

دانشجوی دکتری اقتصاد
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی

هیئت علمی

موسس

احمدرضا محبی مجد

دانشجوی دکتری اقتصاد مالی و اقتصادسنجی
دانشگاه علامه طباطبایی

احمدرضا محبی مجد

استاد مدعو

حسن طالبی

دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد
دانشگاه صنعتی شریف

مدیر اجرایی

لیلا لامعی

فوق دیپلم معماری

روابط عمومی

طاهره جاهد

دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد
دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

همکار