اهمیت اقتصاد خرد در کنکورهای اخیر

اهمیت اقتصاد خرد در کنکورهای اخیر توسط اقتصادی‌ها به عنوان بزرگترین مرجع دانش‌آموختگان اقتصاد ارائه شده است. اقتصادی‌ها در نظر دارد راهنمای کاملی را برای متقاضیان کنکور کارشناسی ارشد اقتصاد فراهم کند تا نیاز این دسته از متقاضیان را به طور کامل پوشش دهد.

 

سرفصل

۱۳۸۵ ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ مجموع سوالات
تعداد تست تعداد تست تعداد تست تعداد تست تعداد تست تعداد تست تعداد تست تعداد تست
تقاضا(منحنی تقاضا، تابع تقاضا و … ) ۲ ۱ ۳
عرضه(منحنی عرضه، تابع عرضه و … ) ۱ ۱
تقاضای عادی و جبرانی ۱ ۱
مالیات ها و یارانه ها،قیمت سقف و کف ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۶
اضافه رفاه مصرف کننده و تولید کننده ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۵
قیمت رقابتی، قیمت انحصاری و اضافه رفاه ۱ ۱
تعادل والراسی و مارشالی ۱ ۱
جابجایی عرضه و تقاضا ۱ ۱ ۱ ۳
تعادل عرضه و تقاضا ۱ ۱
کشش قیمتی تقاضا ۱ ۱ ۲ ۲ ۴ ۲ ۲ ۱۴
کشش مخارج ۰
کشش درآمدی تقاضا ۱ ۱ ۲
کشش قیمتی عرضه ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۵
کشش متقاطع ۱ ۱ ۱ ۱ ۴
ارتباط کشش ها با هم ۱ ۱
انواع کالاها و روابط ۱ ۱
تابع تولید، تابع هزینه، ارتباط آن ها-هزینه فرصت ۴

 

۳ ۷
مفهوم مطلوبیت کل و نهایی و روابط آنها ۱ ۱ ۱ ۳
تابع مطلوبیت و ارتباط با عوامل دیگر (مثل ریسک و ..) ۱
اصول رفتار مصرف کننده عقلایی ۱ ۱ ۱ ۳
ویژگی های منحنی بی تفاوتی ۱ ۱ ۱ ۳
تعادل مصرف کننده-قید بودجه ۳ ۳ ۴ ۱ ۱ ۱ ۱۳
منحنی درآمد-مصرف(ICC) ۱ ۱ ۲
تابع انگل ۱ ۱ ۲
منحنی قیمت مصرف(PCC) ۲ ۱ ۱ ۴
اثر جانشینی و درآمدی و کل ۱ ۲ ۱ ۱ ۵
انحصارگر، حداکثر نمودن سود یا درآمد ۱ ۲ ۳
بازار رقابت کامل ۵
تعادل بازار رقابت انحصاری در کوتاه مدت ۱ ۱ ۲
تعادل بازار رقابت انحصاری در بلند مدت ۱ ۱ ۱ ۱ ۴
مقایسه بازار رقابت و انحصار کامل و رقابت انحصاری در بلند مدت ۱ ۲ ۳ ۱ ۶
انواع بازار انحصار چند قطبی ۱ ۱ ۲ ۴ ۱ ۳ ۱ ۱ ۱۴
انحصار، انحصار طبیعی ۱ ۱
تابع تقاضای شکسته(سوئیزی) ۱ ۱ ۲
مدل رهبری قیمت ۰
تبعیض قیمت ۱ ۱ ۲
بهینه پارتو ۰
بازار عوامل تولید ۱ ۱ ۱ ۱ ۴
تقاضای بنگاه و بازار برای عامل تولید ۱ ۲ ۱ ۲ ۶
نظریه بازی ها ۱ ۱
جمع ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۲۰

 


فیلم‌ها و کارگاه‌های آموزشی

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید